Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ đang làm việc tại Việt Nam là công dân nước ngoài. Trong đó có 7 điểm đáng chú ý EFY Việt Nam nêu dưới đây.

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP đã quy định chi tiết và cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động là công dân nước ngoài, đảm bảo lợi ích cho người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiết Nghị định số 143/2018/NĐ-CP

 1. Đối tượng tham gia:

Từ ngày 01/12/2018, NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam.

2. Đối tượng không thuộc đối tượng tham gia BHXH

NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ DN theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

3. Mức đóng, mức tiền lương tháng đóng

  • NSDLĐ quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ như sau:

    + Quỹ ốm đau và thai sản (3%)

    + Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (0,5%)

    + Từ ngày 01/01/ 2022 quỹ hưu trí và tử tuất (14%).

    NLĐ đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

  • Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. Đối với NLĐ giao kết HĐLĐ nhiều người sử dụng lao động:

NLĐ mà giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ chỉ đóng BHXH đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì NSDLĐ phải đóng theo từng HĐLĐ đã giao kết.

5. Chế độ BHXH:

NLĐ là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc:

+ Ốm đau;
+ Thai sản;

+ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Hưu trí và tử tuất.

6. Chế độ BHXH một lần:

NLĐ có quyền được hưởng BHXH một lần mà không cần điều kiện sau 1 năm không tham gia BHXH kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.

7. NLĐ là người nước ngoài đang hưởng lương lưu

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Người lao động được hưởng trợ cấp một lần nếu có nguyện vọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0962.583.777 Tư vấn miễn phí